Algemene voorwaarden

Aanmeldprocedure

De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier op de website.
Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en voor de opleiding mindfulnesstrainer Kids een factuur en voor de opleiding mindfulnesstrainer volwassenen een contract.
Op het inschrijfformulier vink je aan  akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en is de aanmelding definitief.

Wachtlijst en volgorde afhandeling

Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er een wachtlijst bestaat ontvang je hierover bij aanmelding bericht.

Certificaat opleiding

Je ontvangt een certificaat van de opleiding als aan de volgende criteria is voldaan:

› Thuisopdrachten zijn volbracht
› Mindfulnesstrainer Kids: alle 3 de lesdagen aanwezig
› Mindfulnesstrainer Volwassenen: minimaal 7 van de8 lesdagen aanwezig
› Mindful Parenting: 3 van de 4 lesdagen aanwezig

Verandering in opleidingsdata

De opleidingsdata kunnen een enkele keer (bijvoorbeeld door ziekte van docente of te weinig aanmeldingen) worden verplaatst.
De opleiding zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Als de nieuwe data niet uitkomen, is het mogelijk aan een van de de volgende opleidingen  mee te doen.

Als een deelnemer een les mist, dan kan deze bij een andere groep worden ingehaald.
Alle opleidingen worden meerdere keren per jaar gegeven.

Beëindiging van de opleiding

Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld. De deelnemer kan worden verzocht om de opleiding te verlaten om een van de volgende redenen:

› ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;
› frequente afwezigheid (al of niet voorkombaar);
› ernstige verstoring van het groepsproces;
› onbehoorlijk gedrag (zoals diefstal, (verbaal) geweld, onjuiste informatie verstrekken); › nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

Klachtenregeling

De deelnemer wendt zich met een klacht in eerste instantie tot een van de hoofddocenten. Mocht een klacht niet naar tevredenheid kunnen beantwoord of opgelost, dan kan de deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van Zuiderlicht, Mindfulness Opleidingen in Breda.

Kosten

De opleidingskosten staan vermeld op de website.

Betaling

Voor betaling van het lesgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra  het inschrijfformulier op de website is ingevuld en verzonden. De deelnemer dient de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

Betaling van het lesgeld in 3 termijnen is mogelijk, de deelnemer is bij betaling in termijnen het volledige lesgeld verschuldigd.

Terugbetalingstermijn
Indien deelnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde bedragen, dan zullen deze bedragen binnen 14 dagen aan deelnemer worden terugbetaald.

Bedenktijd

Na schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding heeft de cursist nog 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan een cursist zonder verdere kosten over verplichtingen de inschrijving ongedaan maken.

Annulering

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de opleiding worden administratiekosten a 50 euro in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang is geen restitutie mogelijk.

Restitutie bij beëindiging tijdens de opleiding

Als de deelnemer zelf de opleiding beëindigt, dan is restitutie van lesgeld niet mogelijk. Ditzelfde geldt als de deelnemer gevraagd wordt de opleiding te verlaten als gevolg van tekortkoming zoals beschreven onder ‘Beëindiging van de opleiding.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij de docenten en het opleidingsinstituut niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

Copyright

Van het verstrekte opleidingsmateriaal berust copyright en eigendomsrecht bij Zuiderlicht, Centrum voor Bewust Leven in Breda. Kloosterlaan 138a, 4811 EE Breda. Telefoon: 076-5139709 / 06-40559847

Bescherming persoonlijke gegevens

Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze cursisten. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan de cursist als wij deze nodig hebben voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten van de cursist omtrent zijn/haar persoonsgegevens, de cursist hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten. Indien de cursist vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over studieopdrachten, uitnodigingen, roosterwijzigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering van onderwijs inzake mindfulness opleidingen. Voor deze doelstelling(en) kan Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen de volgende persoonsgegevens vragen aan haar cursisten:–       Voornaam;
  –       Tussenvoegsel;
  –       Achternaam;
  –       (Zakelijk) Telefoonnummer;
  –       (Zakelijk) E-mailadres;
  –       Geslacht.

  De persoonsgegevens worden door Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de opleiding en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.